صبح بخیر ماجراجویی آمریکا در صهیون بزرگ

تجربه صهیون بزرگتر با صبح بخیر آمریکا

به عنوان بخشی از صبح بخیر آمریکا ویژگی Rise & Shine اخیر ، Greater Zion هنگام توقف در یوتا برجسته شد. آنها که از تجربیات گسترده خود صحبت می کنند ، از پارک ایالتی برف کانیون با طلوع آفتاب ، صخره های سرسبز قرمز را به عنوان پس زمینه روشن می کند. بخش ویدیویی آنها نه تنها مناطق متنوع داخل را نشان داد پنج پارک ملی قدرتمند یوتا  همچنین به بینندگان نگاهی تجربیات پر از آدرنالین را در اینجا در صهیون بزرگ تر داد. آنها از طریق فراتا ماجراجویی درست بیرون پارک ملی صهیون آنها را در بالا و بین دیوارهای بلند دره ، در حالی که هیجان انگیز هستند ، برد ATV سوار بر کوه ماسه ، داخل پارک ایالت Sand Hollow، آنها را از طریق 17,000 هکتار مسیرهای آفرود عبور داد.